nagaon Soil Testing Laboratory

# Laboratory Name Address Area Contact
1 Mini Soil Testing Laboratory,Nagoan
2 Mridaparikshak, Nagaon
3 KVK,AAU,NAGAON
4 Mini Soil Testing Laboratory,Nagoan
5 Mridaparikshak, Nagaon
6 KVK,AAU,NAGAON