jaipur Soil Testing Laboratory

# Laboratory Name Address Area Contact
1 Oo,DD,DAg(Chem.),SLSTL,Jaipur(Shahpura) Shahpura
2 Director, Krishna Digital Testing Lab, Bhopal, Camp Jaipur
3 Director, Kanoria PG Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur
4 Director, Parishkar College of Excellence, Jaipur
5 Director, Subodh PG Autonomous College, Jaipur
6 Oo,DD,DAg(Chem.),SLSTL,Jaipur(Chaksu)
7 Oo,DD,DAg(Chem.),SLSTL,Jaipur(Dudu)
8 Dy.Director Agriculture(Chemistry), State Level Soil Testing Laboratory, Durgapura (Jaipur)
9 KVK Chomu(Tankarda)
10 Govt. SLSTL Durgapura Static Office Campus Deputy Director Agri. , SLSTL Durgapura, Jaipur
11 STL DUDU Static Panchayat Samiti Campus, Dudu
12 Oo,DD,DAg(Chem.),SLSTL,Jaipur(Shahpura) Shahpura
13 Director, Krishna Digital Testing Lab, Bhopal, Camp Jaipur
14 Director, Kanoria PG Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur
15 Director, Parishkar College of Excellence, Jaipur
16 Director, Subodh PG Autonomous College, Jaipur
17 Oo,DD,DAg(Chem.),SLSTL,Jaipur(Chaksu)
18 Oo,DD,DAg(Chem.),SLSTL,Jaipur(Dudu)
19 Dy.Director Agriculture(Chemistry), State Level Soil Testing Laboratory, Durgapura (Jaipur)
20 KVK Chomu(Tankarda)
21 Govt. SLSTL Durgapura Static Office Campus Deputy Director Agri. , SLSTL Durgapura, Jaipur
22 STL DUDU Static Panchayat Samiti Campus, Dudu