n
Social Share:
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Jabalpur

Address: Adharatal Jabalpur, Madhya Pradesh 482004 , India

Fax No.:Fax No: 0761-2681389

Email id:vst.vcjnkvv@gmail.com,

Website:http://www.jnkvv.nic.in